«Σχολεία του Δάσους»: Η προσέγγιση, Το πρότυπο της Δανίας και η Ελληνική πραγματικότητα.

«Σχολεία του Δάσους»: Η προσέγγιση, Το πρότυπο της Δανίας και η Ελληνική πραγματικότητα.

ForestSchoolWorkshopFlyer